پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

جدول رده‌بندی بازی‌های المپیاد ورزشی ایرانیان در رده‌ی امید

رتبه استان آقایان بانوان جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع 1   تهران   42 26 32 100 32 35 27 94 74 61 59 194 2   خراسان رضوی   10 8 17 35 18 6 4 28 28 14 21 63 3   اصفهان   13 12 18 43 13 15 21 49 26 27 39 92 4   کرمانشاه   6 8 22
/ 3 نظر / 74 بازدید

جدول رده‌بندی بازی‌های المپیاد ورزشی ایرانیان در رده‌ی جوانان

رتبه استان آقایان بانوان جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع 1 تهران 31 40 39 110 46 23 32 101 77 63 71 211 2 فارس 22 23 22 67 22 19 18 59 44 42 40 126 3 اصفهان 24 15 15 54 20 17 32 69 44 32 47 123 4 مازندران 22 14 12 48
/ 1 نظر / 81 بازدید