عکس‌ها و اخبار ورزش لرستان

این وبلاگ در سال 1383 با هدف حمایت از ورزش و ورزشکاران لرستان ایجاد شده است

خــدا به دادِ خــیــبــر بـرســد
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

اگر بـه جدول نگاه کنید  می بینید که بـا دو تیم بالای جدول در خرم آباد مسابقه داریم و با دو تیم پـایـیـنِ جدول در زمین حریفان . از این بـدتر و مـشـکلتـر
 امـکـان نـدارد چون آن بالایی ها برای صعود کردن می جنگند و این
پایینی ها برای سقوط نکردن . این هفته خیبر با قندی یزد مسابقه دارد
که تیم یزدی پارسال حقش در رقابتهای لیگ یک خورده شد . امیدوارم
امسال به حقشان بـرسند ولی نه به قیمتِ رد شدن از روی جنازه خیبر
چون خـیـبـر تـنـهـا سرگرمی جـوانــانِ بـیـکـار و مـظـلـوم لرستانست
هـر چند امـسـال خیبر همه نیروهایش را نداشت ولی مطمینم با همین
بـچـه هــای فعلی هـم می تواند در دسته اول بـاقی بـماند و سال آینده
 بــرای صـعــود بـجـنـگـد  . بــرنـامه بــازیـهـای هــفـتــه نــوزدهــم

خــیــبـــرخــرم آبــاد - قـنـدی یــزد
کـشـت و صنعت شوشتر - دیهیم اهواز
تـراکـتـورسازی تبریز - مرصاد شیراز
مـس کــرمان - راه آهــن تــهــران
پـاسـارگـاد تـهـران - بــرق تـهـران
شـاهـیــن بـوشـهــر - اکـبـاتـان تـهـران


* نام تیمهای میزبان اول آمده است *